สปอร์ตคลับ C

อัตราการลดลง
7.8%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 3,899kwh
ต่อปี 46,787kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 24ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : ส.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 43,360 41,851 45,498 52,033 60,872 53,720
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 46,307 42,040 46,754 55,833 59,691 49,782
เทียบกับเดือนเดียวกัน 106.8% 100.5% 102.8% - 98.1% 92.7%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 103.4%[1] - 95.5%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-1.9%

-7.3%