สปอร์ตคลับ B

อัตราการลดลง
16.6%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 5,780kwh
ต่อปี 69,356kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 18ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : ธ.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ย.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 38,666 37,149 32,289 33,832 31,888 33,712
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 43,704 38,540 33,859 35,415 29,492 30,094
เทียบกับเดือนเดียวกัน 113.0% 103.7% 104.9% - 92.5% 89.3%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 107.4%[1] - 90.8%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-7.5%

-10.7%