สปอร์ตคลับ A

อัตราการลดลง
16.1%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 9,891kwh
ต่อปี 118,691kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 24ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : ธ.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ย.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 55,392 43,040 51,103 67,399 75,984 76,855
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 61,935 44,964 53,952 68,153 70,109 69,736
เทียบกับเดือนเดียวกัน 111.8% 104.5% 105.6% - 92.3% 90.7%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 107.6%[1] - 91.5%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-7.7%

-9.3%