องค์กรสวัสดิการสังคม B

อัตราการลดลง
20.7%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 4,730kwh
ต่อปี 56,764kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 5ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : เม.ย. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ม.ค. ก.ย. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 27,406 32,736 28,531 22,671 13,526 12,385
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 28,562 35,994 29,389 21,540 11,753 10,347
เทียบกับเดือนเดียวกัน 104.2% 110.0% 103.0% - 86.9% 83.5%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 105.9%[1] - 85.3%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-13.1%

-16.5%