องค์กรสวัสดิการสังคม A

อัตราการลดลง
9.9%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 5,072kwh
ต่อปี 60,858kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 15ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : เม.ย. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ม.ค. ก.ย. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 78,668 68,273 58,615 30,529 30,332 40,312
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 79,755 70,379 60,813 31,551 28,918 36,585
เทียบกับเดือนเดียวกัน 101.4% 103.1% 103.7% - 95.3% 90.8%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 102.6%[1] - 92.7%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-4.7%

-9.2%