โรงงานกระดาษ A

อัตราการลดลง
14.4%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 65,450kwh
ต่อปี 785,394kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 116ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : ต.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 506,967 427,079 438,402 425,789 472,992 456,982
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 519,071 479,635 463,708 400,139 430,190 426,669
เทียบกับเดือนเดียวกัน 102.4% 112.3% 105.8% - 91.0% 93.4%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 106.6%[1] - 92.1%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-9.0%

-6.6%