สำนักงาน A

อัตราการลดลง
14.4%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 1,287kwh
ต่อปี 15,443kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 4ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : ก.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 9,033 8,086 7,425 9,230 9,252 9,211
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 9,138 8,487 9,266 10,396 8,642 8,924
เทียบกับเดือนเดียวกัน 101.2% 105.0% 124.8% - 93.4% 96.9%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 109.6%[1] - 95.1%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-6.6%

-3.1%