ศูนย์ดูแลผู้สูงอาย D

อัตราการลดลง
13.6%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 5,374kwh
ต่อปี 64,484kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 16ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : พ.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ก.ย. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 50,052 40,020 25,566 27,198 39,132 54,912
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 48,552 46,446 27,982 26,054 34,108 53,089
เทียบกับเดือนเดียวกัน 97.0% 116.1% 109.5% - 87.2% 96.7%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 106.3%[1] - 92.7%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-12.8%

-3.3%