อุตสาหกรรมการผลิต E

อัตราการลดลง
10.4%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 33,957kwh
ต่อปี 407,489kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 106ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : มี.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ธ.ค. ม.ค. ก.ย. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 305,035 307,836 316,020 307,040 346,906 363,050
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 338,146 316,405 339,377 299,894 341,563 344,407
เทียบกับเดือนเดียวกัน 110.9% 102.8% 107.4% - 98.5% 94.9%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 107.0%[1] - 96.6%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-1.5%

-5.1%