อุตสาหกรรมการผลิต D

อัตราการลดลง
28.6%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 20,718kwh
ต่อปี 248,621kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 40ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : มิ.ย. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 64,752 63,551 55,090 74,311 83,601 84,581
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 82,359 70,825 64,443 75,262 72,755 78,777
เทียบกับเดือนเดียวกัน 127.2% 111.4% 117.0% - 87.0% 93.1%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 118.7%[1] - 90.1%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-13.0%

-6.9%