อุตสาหกรรมการผลิต C

อัตราการลดลง
10.9%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 5,155kwh
ต่อปี 61,860kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 12ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : เม.ย. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ม.ค. ก.ย. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 41,311 58,984 51,565 49,910 35,075 45,158
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 45,804 60,540 52,959 51,246 33,692 41,735
เทียบกับเดือนเดียวกัน 110.9% 102.6% 102.7% - 96.1% 92.4%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 104.9%[1] - 94.0%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-3.9%

-7.6%