อุตสาหกรรมการผลิต B

อัตราการลดลง
10.3%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 1,652kwh
ต่อปี 19,819kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 6ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : พ.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ก.ย. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 17,998 16,733 15,548 12,949 16,695 15,996
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 19,142 17,637 16,277 13,136 15,649 15,495
เทียบกับเดือนเดียวกัน 106.4% 105.4% 104.7% - 93.7% 96.9%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 105.5%[1] - 95.3%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-6.3%

-3.1%