โรงแรม A

อัตราการลดลง
12.3%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 3,521kwh
ต่อปี 42,255kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 12ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : มี.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ธ.ค. ม.ค. ก.ย. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 25,584 31,389 33,434 27,780 26,975 26,676
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 27,315 31,863 35,707 28,467 25,337 24,399
เทียบกับเดือนเดียวกัน 106.8% 101.5% 106.8% - 93.9% 91.5%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 105.0%[1] - 92.7%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-6.1%

-8.5%