โรงพยาบาล D

อัตราการลดลง
9.3%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 577kwh
ต่อปี 6,918kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 80ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : พ.ย. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 8,048 6,289 4,741 5,042 6,520 6,729
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 8,155 6,447 4,871 5,424 6,090 6,204
เทียบกับเดือนเดียวกัน 101.3% 102.5% 102.7% - 93.4% 92.2%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 102.1%[1] - 92.8%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-6.6%

-7.8%