โรงพยาบาล C

อัตราการลดลง
8.4%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 12,156kwh
ต่อปี 145,867kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 59ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : ต.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 141,819 143,031 144,380 142,576 147,410 147,166
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 148,008 149,905 146,390 140,338 138,482 141,617
เทียบกับเดือนเดียวกัน 104.4% 104.8% 101.4% - 93.9% 96.2%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 103.5%[1] - 95.1%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-6.1%

-3.8%