โรงพยาบาล B

อัตราการลดลง
16.0%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 15,940kwh
ต่อปี 191,280kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 57ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : มิ.ย. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 104,861 86,436 72,634 92,426 100,675 95,458
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 118,003 113,839 93,811 103,126 105,070 105,451
เทียบกับเดือนเดียวกัน 112.5% 131.7% 129.2% - 104.4% 110.5%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 123.4%[1] - 107.3%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

+4.4%

+10.5%