โรงพยาบาล A

อัตราการลดลง
15.7%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 17,464kwh
ต่อปี 209,562kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 35ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : ต.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 107,638 102,712 109,284 102,012 135,809 113,998
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 117,781 105,028 111,838 104,668 121,908 100,361
เทียบกับเดือนเดียวกัน 109.4% 102.3% 102.3% - 89.8% 88.0%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 104.7%[1] - 89.0%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-10.2%

-12.0%