ร้านอาหาร C

อัตราการลดลง
9.8%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 1,232kwh
ต่อปี 14,785kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 3ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : ต.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 13,534 11,838 12,575 12,218 12,904 12,406
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 14,099 12,206 12,933 12,904 12,166 11,532
เทียบกับเดือนเดียวกัน 104.2% 103.1% 102.8% - 94.3% 93.0%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 103.4%[1] - 93.6%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-5.7%

-7.0%