ร้านอาหาร B

อัตราการลดลง
27.0%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 44,020kwh
ต่อปี 528,236kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 2ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : พ.ย. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 130,747 138,960 138,312 146,376 146,851 161,238
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 179,280 184,840 194,145 198,240 198,282 140,112
เทียบกับเดือนเดียวกัน 137.1% 133.0% 140.4% - 135.0% 86.9%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 136.8%[1] - 109.8%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

+35.0%

-13.1%