ร้านอาหาร A

อัตราการลดลง
7.0%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 435kwh
ต่อปี 5,217kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 3ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : พ.ย. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ธ.ค. ม.ค. ก.ย. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 6,289 4,741 5,042 6,520 6,729 8,048
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 6,447 4,871 5,424 6,090 6,204 8,155
เทียบกับเดือนเดียวกัน 102.5% 102.7% 107.6% - 92.2% 101.3%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 104.2%[1] - 97.2%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-7.8%

+1.3%