สถานที่ดูแลจัดการข้อมูล A

อัตราการลดลง
7.8%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อเดือน 11,387kwh
ต่อปี 136,645kwh

ข้อมูลการลดลง ( จำนวนติดตั้ง : 34ชิ้น / เดือนที่ติดตั้ง : ต.ค. )

ก่อนติดตั้ง เดือนที่ติดตั้ง หลังติดตั้ง
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อนหน้า (kWh) 142,819 146,235 146,399 145,576 151,061 150,166
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณนี้ (kWh) 148,008 148,609 147,218 142,338 140,461 143,070
เทียบกับเดือนเดียวกัน 103.6% 101.6% 100.6% - 93.0% 95.3%
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (โดยเฉลี่ย) 101.9%[1] - 94.1%[2]

[1]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 เดือนก่อนการติดตั้ง

[2]แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ตั้งแต่เดือนถัดไปถึงสองเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ติดตั้ง

กราฟแสดงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า(kwh/วัน)

-7.0%

-4.7%