Country of introduction

elesol is installed in 26 countries.

Country of introduction

Country name Voltage Frequency
Eastern Asia
Japan 100V, 200V 50Hz-60Hz
Taiwan 110V 60Hz
Mongol 220V 50Hz
Western Asia
Saudi Arabia 170V, 220V 50Hz-60Hz
Kuwait 240V 50Hz
Jordan 230V 50Hz
Lebanon 110, 220V 50Hz
UAE 220, 230, 240V 50Hz
Bahrain 230V 50Hz
Iraq 230V 50Hz
South Asia
Bangladesh 220V 50Hz
India 230V 50Hz
Pakistan 230V, 240V 50Hz
Country name Voltage Frequency
South-Eastern Asia
Singapore 220V, 240V 50Hz
Philippine 220V 60Hz
Thailand 220V 50Hz
Malaysia 220V 50Hz
Indonesia 220V 50Hz
Vietnam 220V 50Hz
Europe
Denmark 220V 50Hz
Germany 230V 50Hz
Africa
Egypt 220V 50Hz
North Africa
Morocco 220V 50Hz
Tunisia 230V 50Hz
Oceania
Australia 220/240V 50Hz
New Zealand 230/240V 50Hz